Aanbod

Een toekomstbestendige organisatieSuccesvolle organisaties kenmerken zich door goed leiderschap, waarbij de leiders de veranderingen organiseren.

“Verander niet de organisatie, maar organiseer de verandering.”

De medewerker staat centraal, omdat de medewerker de kritische succesfactor is. Het centraal stellen van de medewerker heeft namelijk een positief effect op de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers wat de operationele effectiviteit en   productiviteit ten goede komt.

Het stimuleren van leiderschap op alle niveaus binnen de organisatie is het fundament onder mijn werkwijze.

Een toekomstbestendige organisatie kan de volgende vragen beantwoorden

 • Kunnen wij als leidinggevenden ons meer als leider en minder als manager opstellen?
 • Hoe stimuleren we meer initiatief, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de hele organisatie?
 • Binden we de juiste mensen duurzaam aan onze organisatie?
 • Hoe krijgen we meer vertrouwen, trots, innovatie en plezier (terug) in onze organisatie?
 • Hoe creëren we “mede-eigenaarschap” bij onze medewerkers?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de inrichting van de organisatie optimaal bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat afdelingen optimaal samenwerken?
 • Zijn we alert op externe ontwikkelingen?
 • Zorgen we ervoor dat onze dienstverlening goed wordt afgestemd met onze klanten/cliënten?
 • Hebben we geschikte opvolgers voor de belangrijkste posities in onze organisatie?
 • Hoe verbonden ben ik met mijn medewerkers en hoe ervaren mijn medewerkers deze verbondenheid?

Wat levert het op?

✓ Een toekomstbestendige organisatie.
✓ Heldere prioriteiten voor uw organisatieproblematiek.
✓ Stappenplan richting een mensgerichte organisatie in aansluiting op uw bedrijfsstrategie.
✓ Hogere productiviteit door gemotiveerde medewerkers.
✓ Een externe sparringpartner die het proces monitort.

Hoe ziet het traject eruit?

Analyse
U krijgt een scan van uw organisatie op de aspecten missie, doelen, taken en rollen, werkafspraken, procedures en onderlinge verhoudingen. Door het houden van  interviews met het management, medewerkers en andere stakeholders en aan de hand van vragenlijsten wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Vandaaruit definiëren we gezamenlijk de gewenste situatie over hoe u uw organisatie toekomstbestendig kunt inrichten.

Advies
U krijgt een passend advies over welke veranderingen nodig zijn om de organisatie aan te laten sluiten op de eerder vastgestelde gewenste situatie.

Uitvoering (optioneel)
Afhankelijk van het vastgestelde veranderingstraject kan er voor verschillende interventies worden gekozen. Hierbij valt te denken aan training, coaching en projectbegeleiding.

Prijs voor analyse en advies: €2.500,-
De prijs van de uitvoering is afhankelijk van de in te zetten interventies.

Management DevelopmentManagement Development betreft het totale proces van formeel en informeel leren van leidinggevenden, gericht op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit.

Management Development kan de volgende vragen beantwoorden
 • Welke stijl van leidinggeven hanteren de leidinggevenden?
 • Welke stijl van leidinggeven is gewenst?
 • Hoe kan de samenwerking tussen de leidinggevenden onderling worden versterkt?
 • Hoe kan een gemeenschappelijk referentiekader worden ontwikkeld?
 • Waar liggen de kwaliteiten, ontwikkelpunten bij de leidinggevenden?
 • Hoe kunnen de leidinggevenden hun medewerkers effectiever aansturen?
 • Hoe kan de proactiviteit van de leidinggevenden toenemen?
Wat levert Management Development op?

✓ Een eenduidige stijl van leidinggeven.
 Een stijl van leidinggeven die past bij de organisatie. 
Een betere samenwerking tussen de leidinggevenden.
 Inzicht in elkaars en eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.
 Effectievere aansturing van de medewerkers.
 Meer productiviteit bij de leidinggevenden.

Hoe ziet een Management Development traject eruit

Het management development traject “Eenheid in Verscheidenheid” bestaat afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, uit

 • kick-off
 • 4 groepsbijeenkomsten 
 • 3 individuele gesprekken
 • 1 gezamenlijke eindpresentatie
 • een combinatie van ervaringsleren en theorie
 • tests en opdrachten

Tijdens de individuele gesprekken wordt ingezoomd op de specifieke individuele ontwikkelbehoefte van de leidinggevende. Tijdens de groepsbijeenkomsten volgen de leidinggevenden een verdiepend kernprogramma. De kracht van dit traject is met name gelegen in de sterke verbinding tussen ervaringsleren en theorie, waarbij de praktijk het uitgangspunt vormt. In de groepsbijeenkomsten en in de individuele gesprekken wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, tests en opdrachten. Het traject wordt afgesloten met een eindpresentatie van de deelnemers.

Het MD-traject is geschikt voor 6-12 deelnemers. 
Prijs op basis van 6 deelnemers: €4.300,-
Iedere extra deelnemer: + €300,-

Ieder traject wordt aangepast op de behoefte van de opdrachtgever. Uiteraard is het ook mogelijk om een traject samen te stellen dat afwijkt van bovenstaande opzet. 

Borging en afronding Management Development
 • Het traject wordt afgesloten met een persoonlijke eindpresentatie aan de hand van een format.
 • Iedere medewerker krijgt een werkboek uitgereikt met verwerkingsopdrachten wat gebruikt wordt als naslagwerk.
 • Er worden afspraken gemaakt aan wie zij hun plan presenteren om de voortgang te bespreken en hun voornemens te borgen.
 • Na een aantal maanden evalueer ik met de deelnemers in hoeverre zij hun voornemens waar hebben gemaakt.

Loopbaanbegeleiding

 

Bij loopbaanbegeleiding krijgt men inzicht in het eigen functioneren. Men wordt zich bewust van kwaliteiten en valkuilen. Het wordt duidelijk welke functies het beste passen. 

Loopbaanbegeleiding geeft antwoord op vragen als

 • De organisatie waarin ik werk is aan het veranderen, wat betekent dat voor mij?
 • Mijn functie is geleidelijk veranderd, pas ik daar nog wel in?
 • Ik voel mij de laatste tijd gestrest, waar ligt dat aan?
 • Ik kan mijn werk in de toekomst niet blijven doen, wat nu?
 • Wie ben ik als persoon en wat voor een werk past daarbij?
 • Ik wil graag heel wat anders doen qua werk, hoe pak ik dat aan?

Het traject begint met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Een loopbaanbegeleidingstraject bestaat gemiddeld uit 6 tot 10 gesprekken van 1 tot 1,5 uur. Dit is afhankelijk van de vraagstelling. 

Wat levert het u op?

Het resultaat van de loopbaanbegeleiding is dat er keuzes worden gemaakt die passend zijn bij de levensomstandigheden en ambities. Hierdoor wordt het huidige of ander werk weer met plezier verricht, waardoor de kwaliteit van leven en werken wordt verhoogd. 

Hoe ziet loopbaanbegeleiding eruit?

Afhankelijk van uw wensen, kunt u dit verwachten tijdens uw loopbaanbegeleiding

 • Werken aan uw biografie.
 • Het herkennen van de rode draad in het leven en werk.
 • Uitwerken van sterke en minder sterke kanten middels kernkwaliteiten en valkuilen.
 • De persoonlijke waarden en normen, verlangens, dromen en drijfveren middels een persoonlijkheidstest.
 • Het opstellen van een CV.
 • Het schrijven van een sollicitatiebrief.
 • Het maken van een actieplan.
 • Het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Prijs voor particulieren per gesprek: €75- 
Prijs voor bedrijven per gesprek: €100,-

De gesprekken vinden plaats op locatie, op mijn kantoor of desgewenst via skype. 

 

Interim HR Professional

Zoekt u een ervaren HR-professional voor een opdracht op strategisch, tactisch of operationeel niveau? Eén die ervaring heeft met het ontwikkelen, borgen en implementeren van het HR-beleid, het professionaliseren, ontwikkelen en motiveren van medewerkers of het adviseren van het MT over belangrijke HR-thema’s, zoals werving & selectie, beoordelen, belonen en verlof. Of wilt u dat er wordt meegedacht over organisatie- en teamontwikkeling of dat u wordt geadviseerd over het verzuimbeleid (of verzuimcasuïstiek) binnen uw organisatie?

Als u over één of meerdere van bovenstaande thema’s met mij vrijblijvend van gedachten wilt wisselen, is dit mogelijk. We kunnen dan gezamenlijk onderzoeken wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen en in welke vorm. Als ZZP-er kan ik ingezet worden op uurtarief, een andere vorm zoals een tijdelijk dienstverband is ook mogelijk.

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement gaat over de inrichting van het verzuimbeleid binnen de organisatie.

Verzuimmanagement geeft antwoord op vragen als

 • Wat is de visie op verzuim en hoe ontwikkelt u dat
 • Wat is een effectieve verzuimaanpak
 • Hoe luiden de verzuimcijfers en hoe moeten ze worden geïnterpreteerd
 • Hebt u als organisatie of medewerker invloed op verzuim, ziekte en inzetbaarheid
 • Heeft u regie over het verzuim

Wat levert verzuimmanagement u op?

 Effectieve processturing
 Betere benutting van mogelijkheden gedurende de verzuimperiode
 Bij beoordeling na 104 weken: lager arbeidsongeschiktheidspercentage
 Geen mogelijkheden voor werkhervatting (IVA)     

Waar ik u mee kan ondersteunen

Casemanager verzuim
 Als casemanager verzuim kan ik ervoor zorgdragen dat het re-integratieproces van uw arbeidsongeschikte medewerker gedurende het eerste en tweede ziektejaar optimaal verloopt en voorkom ik dat u en uw werknemer voor vervelende verrassingen komen te staan. Als casemanager verzuim begeleid ik de overeengekomen activiteiten (gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt) en verzorg ik het contact tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

Training verzuimbegeleiding
De training verzuimbegeleiding is een training voor leidinggevenden met aandacht voor de gesprekstechnieken en bespreking van de verschillende in te zetten verzuiminstrumenten behorend bij een effectieve verzuimaanpak.

Onderwerpen die tijdens deze training aan de orde komen:

 • De regels rond re-integratie vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter
 • De verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen
 • De verschillende soorten verzuim
 • De verschillende in te zetten verzuiminstrumenten
 • Het voeren van verzuimgesprekken
 • Casuïstiek

Voorafgaand aan de training vindt afsteming plaats tussen werkgever en trainer zodat de training optimaal aansluit op de behoefte van de organisatie. Voorts kunnen de deelnemers tijdens de training zelf onderwerpen aandragen die zij behandeld willen zien.

Organisatieontwikkeling door middel van Persoonlijk LeiderschapSuccesvolle organisaties kenmerken zich door goed werkgeverschap en goed leiderschap, waarbij Persoonlijk Leiderschap voor leidinggevenden en medewerkers wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Het doel van het traject Persoonlijk Leiderschap is het ontwikkelen van een gezonde, succesvolle, toekomstbestendige organisatie vanuit de overtuiging dat Persoonlijk Leiderschap een kritische succesfactor is voor de organisatie. Mijn overtuiging is dat Persoonlijk Leiderschap bepalend en leidend is voor de gewenste cultuur en communicatie. Aan Persoonlijk Leiderschap liggen drie pijlers ten grondslag die de basisbehoeften raken van alle medewerkers:

 • Het ontwikkelen van competenties/ vaardigheden.
 • Autonomie/ zelfstandigheid in het werk.
 • Verbondenheid

Persoonlijk Leiderschap heeft grote invloed op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers. Ook heeft het een positieve invloed op de vitaliteit, bevlogenheid, inzetbaarheid en het werkplezier. Met deze inzet drukken zij hun stempel op de resultaten van de organisatie.

Door Persoonlijk Leiderschap juist van onderaf in te zetten is het niet de organisatie die de cultuur wil of moet doorbreken maar ontstaan gedeelde waarden, omgangsvormen, respect en wordt de regie daar neergelegd waar het thuis hoort. Op deze manier verander je niet de organisatie, maar organiseer je de verandering!

Organisatieontwikkeling d.m.v. Persoonlijk Leiderschap beantwoordt de volgende vragen
 • Hoe stimuleer ik meer betrokkenheid, zelfstandig en bevlogenheid van de medewerkers?
 • Hoe krijgen de medewerkers inzicht in hun eigen en elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten?
 • Hoe verhouden de teams zich ten opzichte van elkaar?
 • Hoe dragen de diverse afdelingen bij aan de organisatiedoelstellingen?
Wat levert Organisatieontwikkeling d.m.v. Persoonlijk Leiderschap op?

Goed inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpunten.
Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
Meer inzicht en begrip voor de doelen van de organisatie.
✓ 
Toenemende betrokkenheid, inzet, zelfstandigheid, lef, bevlogenheid, tevredenheid,
✓ verantwoordelijkheid en vitaliteit van leidinggevenden en medewerkers.
De operationele effectiviteit, creativiteit en productiviteit stijgt en daarmee de resultaten
✓ voor
 de organisatie.
Een dalend ziekteverzuim door meer autonomie, zelfregie, verantwoordelijkheid en meer
✓ werkplezier.

Hoe ziet organisatieontwikkeling d.m.v. Persoonlijk Leiderschap eruit?

Mijn aanpak is gebaseerd op onderstaand model waarin Persoon, Team, Cultuur en Organisatie bij elkaar komen. 

model papa

 • Persoonlijk Leiderschap start op individueel niveau. Medewerkers willen vanuit hun kern ‘zelfleiders’ zijn. Dit vergt sociale vaardigheden en de bereidheid om te leren. De kunst is om mensen hierbij te steunen, inzicht te geven in hoe zij dit kunnen bewerkstelligen, te stimuleren en te motiveren.
 • Vervolgens is er de stap naar de teams. Teams organiseren zelf hun taken en bepalen flexibel hun eigen werk om de afgesproken resultaten te behalen. Dit geeft ruimte, autonomie en verantwoordelijkheid.
 • In de derde stap zijn we aangeland op het organisatieniveau.
 • Deze drie stappen van Persoonlijk Leiderschap beïnvloeden samen de cultuur van de organisatie. Openheid, transparantie, vertrouwen maar ook verwachtingen uitspreken, zijn van groot belang.

Het Persoonlijk Leiderschapstraject bestaat uit

 • 3 groepsbijeenkomst verdeeld over 3 dagen
 • 1 terugkomdag met gezamenlijke evaluatie
 • Een combinatie van theorie en ervaringsleren
 • Tests en opdrachten

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt er gebruik gemaakt van zowel theorie als ervaringsleren. Ook maken de deelnemers tests en opdrachten. 

Het Persoonlijk Leiderschapstraject is geschikt voor 6-12 deelnemers.

Prijs: €4.500,-

Ieder traject wordt aangepast op de behoefte van de opdrachtgever. Uiteraard is het ook mogelijk om een traject samen te stellen dat afwijkt van bovenstaande opzet. 

Afronding en borging
 • Het traject wordt afgesloten met een Persoonlijk Leiderschapsplan van iedere medewerker dat hij/ zij zelf heeft gemaakt aan de hand van een format.
 • Iedere medewerker krijgt een werkboek uitgereikt met verwerkingsopdrachten wat gebruikt wordt als naslagwerk.
 • Er worden afspraken gemaakt aan wie zij hun plan presenteren om de voortgang te bespreken en hun voornemens te borgen.
 • Na een aantal maanden evalueer ik met de deelnemers in hoeverre zij Persoonlijk Leiderschap op de verschillende niveaus vorm en inhoud hebben gegeven.