Verzuimmanagement

Verzuimmanagement gaat over de inrichting van het verzuimbeleid binnen de organisatie.

Verzuimmanagement geeft antwoord op vragen als

 • Wat is de visie op verzuim en hoe ontwikkelt u dat
 • Wat is een effectieve verzuimaanpak
 • Hoe luiden de verzuimcijfers en hoe moeten ze worden geïnterpreteerd
 • Hebt u als organisatie of medewerker invloed op verzuim, ziekte en inzetbaarheid
 • Heeft u regie over het verzuim

Wat levert verzuimmanagement u op?

 Effectieve processturing
 Betere benutting van mogelijkheden gedurende de verzuimperiode
 Bij beoordeling na 104 weken: lager arbeidsongeschiktheidspercentage
 Geen mogelijkheden voor werkhervatting (IVA)     

Waar ik u mee kan ondersteunen

Casemanager verzuim
 Als casemanager verzuim kan ik ervoor zorgdragen dat het re-integratieproces van uw arbeidsongeschikte medewerker gedurende het eerste en tweede ziektejaar optimaal verloopt en voorkom ik dat u en uw werknemer voor vervelende verrassingen komen te staan. Als casemanager verzuim begeleid ik de overeengekomen activiteiten (gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt) en verzorg ik het contact tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

Training verzuimbegeleiding
De training verzuimbegeleiding is een training voor leidinggevenden met aandacht voor de gesprekstechnieken en bespreking van de verschillende in te zetten verzuiminstrumenten behorend bij een effectieve verzuimaanpak.

Onderwerpen die tijdens deze training aan de orde komen:

 • De regels rond re-integratie vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter
 • De verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen
 • De verschillende soorten verzuim
 • De verschillende in te zetten verzuiminstrumenten
 • Het voeren van verzuimgesprekken
 • Casuïstiek

Voorafgaand aan de training vindt afsteming plaats tussen werkgever en trainer zodat de training optimaal aansluit op de behoefte van de organisatie. Voorts kunnen de deelnemers tijdens de training zelf onderwerpen aandragen die zij behandeld willen zien.